بلند-کردن-قد👭

#زیبایی💕🌊

#بلند_کردن_قد🌻👼🏻

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

• برآی شروع، کاملآ صآف بآیستید و پآها را اندآزه ی عرض شآنه ها بآز کنید و کف دست را بر روی پشت رآن قرآر بدهید. 🤩🦋

به آرامی کف دست را به سمت پآیین ببرید و تلآش کنید زآنوها به هیچ عنوان خم نشوند و تآجایی که توانآیی دارید پایین بروید و همآن وضعیت را حفظ کنید.🦄☘

 سعی کنید با کمک فشآر دست که به پشت پا وآرد میکنید سر را به سمت زآنو نزدیک کنید ولی برآی شروع زیاد فشآر نیآورید؛ در صورتی که مشکلی در انجآم این تمرین دارید حتما با پزشک مشورت کنید.🕊✨

۳ نوبت در روز و هر نوبت ۳۰ ثآنیه مقآومت برای شروع کآفی به نظر میرسد ولی به مرور زمان این مدت باید افزایش یابد🌸🗽

"_"

/ 0 نظر / 101 بازدید