🍨شاخ شویم -گپ🍨

#شاخ_شویم[در گپ]🐻🐚


اولـ از همہ بگمـ اسمتونـ پروف تون خعلے مهمع💉💦


تو گپ سعے کنید فارسے بنویسید تا خارجیع بهترع«بہ نظر من»🐸🌵


هیچ وقت جلو تایپتونـ 100 ایموجیع نذارید😹سعے کنید از ع در حرف زدنتون استفادع کنید✨🌈


از ایموجے هاے شاخ مثلـ✨🌈📀📿🧟‍♀🔫💉🎈💧💦🐾🥂🐙🌻🐻🕸🍷💕🐸🐼🧀🐚😹😻🐷🦋♥️استفادع کنید▫️


هیچ وقت دعوا درست نکنید کہ از گپ ریموتون کنن🐣🍀


🌸

/ 0 نظر / 104 بازدید